رنگ و زمان مناسب بندکشی

به ملات بندکشی نمی توان پودرهای رنگی اضافه نمود لذا می بایست از سیمان رنگی و یا پودرهای معدنی مجاز استفاده نمود.

مناسب ترین زمان برای بندکشی قبل از سخت شدن ملات دیوارهاست، در هر حال از بندکشی در هوای بسیار سرد، بسیار گرم و بارندگی باید خودداری نمود. چنانچه اجرای بندکشی در هوای بسیار سرد یا گرم الزامی باشد، اتخاذ تدابیر مخصوص بتن ریزی در هوای بسیار گرم یا سرد الزامی است. در هوای گرم، بندکشی باید از تابش مستقیم خورشید مصون باشد، دائماً آبپاشی شود و با وسایل پوششی مناسب مرطوب نگه داشته شود. در هوای سرد، بندکشی باید در روزهای آفتابی بین ساعات ۱۰ الی ۱۴ صورت گیرد، از ماسه و آب گرم استفاده شود و نمای بندکشی شده با وسایل مناسب پوشانده و گرم نگه داشته شود.

[social_button button=”twitter” turl=”http://milano.themoholics.com/v2/” tcount =”horizontal”]

[social_button button=”facebook” furl=”http://milano.themoholics.com/v2/” flayout=”standard ” fwidth=”450″ faction=”like” fcolorsheme=”dark”]

اخبار و مقالاتتکنولوژی بندکشی

brickcolor brickfelexfelex-cofelexcomortarready colored mortarready-coloredready-colored mortar for brickآبآجرآجر نسوز نماآجر نماآجرنماابزار بندکشیابزار بندکشی آجر نمااستحکامبتن ریزیبند آجربند کشی آجربند کشی آجر نسوزبندکشی آجربندکشی در هوایبهترین پودر بندکشیپودرپودر بندکشیپودر بندکشی آمادهپودر بندکشی با کیفیتپودر بندکشی ترکیهپودر بندکشی خارجیپودر بندکشی رنگیپودر بندکشی رنگی آمادهپودر بندکشی فلکسپودر خارجی بندکشیپودر خارجی ساختمانپودر لاکچریپودرهای رنگیپودرهای معدنیدیتایلدیتایل بندکشیدیوار رنگیرنگ مناسب بندکشیسردسیمان رنگیضد ترکضد شورهفلکسفلکس ایرانکد رنگ ملاتکیفیتکیفیت پودر بندکشیگرمماسهمصالحمصالح خارجیمصالح ساختمانیملاتملات آمادهملات آماده رنگیملات بندکشی فلکسملات رنگیمناسب ترین زمان بندکشینما سازینمای آجرینمای آجری ساختمان سیماننمای بندکشیوسایل بندکشیوسایل مناسب

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!