میزان ملات مورد نیاز برای بندکشی

برای هر متر مربع نمای آجری با بندهایی به عرض ۱ سانتیمتر و عمق ۲٫۵ سانتیمتر به طور تقریبی ۴ کیلوگرم پودر فلکس مورد نیاز می باشد که به این مقدار پودر بندکشی، ۱ کیلوگرم پودر نیز به دلیل پرتی مواد توسط بندکش در حین اجرای کار می بایست اضافه نمود. در مجموع هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی پودر آماده فلکس حدود ۵… Continue reading میزان ملات مورد نیاز برای بندکشی