نما سازی با آجر

???? ??? ???? ????? ?? ???????? ????? ????? ????? ??? ??? ???? ??? ?? ????????? ????2721-021 www.azarakhsh.ir

در نماهای آجری، دیوارها باید کاملاً شاقولی اجرا شوند، انحراف نما از امتداد قائم برای هر طبقه به ارتفاع ۳، متر نباید از ۶ میلیمتر تجاوز کند. انحراف از امتداد قائم در کل ارتفاع، نباید از ۳۰ میلیمتر بیشتر باشد. رواداری پهنای بندها در نماسازی آجری، باید برابر ۱± میلیمتر اختیار شود. در نماسازی های آجری برای… Continue reading نما سازی با آجر

آماده کردن زیرکار جهت بندکشی

آماده کردن زیرکار جهت بندکشی تمامی درزها اعم از قائم و افقی باید معادل عمق بندکشی، ( ۱۵ میلیمتر برای نماهای آجری تا ۲۰ میلیمتر برای بناهای سنگی)، از ملات، خرده ریزهای مصالح بنایی، غبار و گرد و خاک، ملات هایی که به آسانی کنده می شوند و رنگ و روغن پاک شوند. برای ایجاد چسبندگی بیشتر باید جدار درزها… Continue reading آماده کردن زیرکار جهت بندکشی