رنگ و زمان مناسب بندکشی

رنگ و زمان مناسب بندکشی به ملات بندکشی نمی توان پودرهای رنگی اضافه نمود لذا می بایست از سیمان رنگی و یا پودرهای معدنی مجاز استفاده نمود. مناسب ترین زمان برای بندکشی قبل از سخت شدن ملات دیوارهاست، در هر حال از بندکشی در هوای بسیار سرد، بسیار گرم و بارندگی باید خودداری نمود. چنانچه اجرای بندکشی در هوای بسیار سرد یا گرم الزامی باشد، اتخاذ… Continue reading رنگ و زمان مناسب بندکشی