مقابله با آلوئک و سفیدک در نمای آجری

???? ??? ???? ????? ?? ???????? ????? ????? ????? ??? ??? ???? ??? ?? ????????? ???? 2721 www.azarakhsh.ir

برای مقابله با آلوئک لازم است آجر قبلاً در آب زنجاب شود تا خوب آب بمکد و نقاط ضعف آن مشخص شود. برای جلوگیری از بروز سفیدک کربناتی لازم است از به کار بردن آب سخت آهک دار برای ساختن ملات خودداری به عمل آید و آجر کاملاً زنجاب شود تا آب ملات را نمکد. سطح… Continue reading مقابله با آلوئک و سفیدک در نمای آجری