در نماهای آجری، دیوارها باید کاملاً شاقولی اجرا شوند، انحراف نما از امتداد قائم برای هر طبقه به ارتفاع ۳، متر نباید از ۶ میلیمتر تجاوز کند. انحراف از امتداد قائم در کل ارتفاع، نباید از ۳۰ میلیمتر بیشتر باشد. رواداری پهنای بندها در نماسازی آجری، باید برابر ۱± میلیمتر اختیار شود. در نماسازی های آجری برای اجرای ملات با ضخامت یکنواخت، استفاده از شمشه ملات در دو انتهای دیوار ریسمان کشی بین آنها الزامی است. ضخامت این نبشی ها که معمولاً از چوب ساخته می شوند، باید برابر ضخامت بندها اختیارشود. حداکثر انحراف مجاز بندهای عرضی از حالت افقی در سطح دیوار، ۶ میلیمتر برای دیوارهای به طول تا ۶ متر و ۱۲ میلیمتر برای دیوارهای طویل تر خواهد بود. حداکثر انحراف مجاز از امتداد قائم برای بندهای عمودی در مورد دیوارهایی به ا رتفاع تا ۶ متر، ۶ میلیمتر و برای دیوارهایی با ارتفاع بیشتر، ۱۲ میلیمتر است.

در نماهای آجری چنانچه آجرهای نما و آجرهای پشت کار به طور همزمان اجرا شوند، باید آجرهای نما به صورت کله و راسته چیده شوند تا ضمن مشارکت در تحمل بارهای وارده بر دیوار، پیوستگی لازم بین آجرهای نما و آجرهای پشت کار تأمین شود. در این حالت لازم است ابعاد آجرهای نما برابر ابعاد آجرهای پشت کار باشد. چنانچه آجرهای نما پس از اجرای قسمتهای باربر چیده شوند، باید برای تأمین پیوستگی نما و قسمتهای باربر از اتصالات فلزی استفاده شود. در این حالت برا ی انتقال بار نماسازی به اسکلت بنا، باید تدابیر سازه ای مناسب اتخاذ گردد.

[social_button button=”twitter” turl=”http://www.felex.ir” tcount =”horizontal”]

[social_button button=”facebook” furl=”http://www.felex.ir” flayout=”standard ” fwidth=”450″ faction=”like” fcolorsheme=”dark”]

کارخانه فلکس

آدرس: قم، شهرک صنعتی محـــــــمود آباد، میدان اول سمت راست، خیابان دماوند، انتهای خیابان، پلاک 206، کارخانه پودر بندکشی فلکس