برای مقابله با آلوئک لازم است آجر قبلاً در آب زنجاب شود تا خوب آب بمکد و نقاط ضعف آن مشخص شود. برای جلوگیری از بروز سفیدک کربناتی لازم است از به کار بردن آب سخت آهک دار برای ساختن ملات خودداری به عمل آید و آجر کاملاً زنجاب شود تا آب ملات را نمکد.

سطح دیوار تازه ساز پیش از بارندگی آبپاشی شود. برای پیشگیری از سفیدک سولفاتی باید از مصرف آب سولفات دار خودداری شود، از آجرهای کاملاً پخته استفاده شود و آجرها نباید آب مکنده باشند. برای مقابله با سفیدک کلروری که در اثر کاربرد جوهر نمک رقیق در مقابله با سفیدک کربناتی ایجاد می شود، لازم است سطح دیوار قبل از پاشیدن جوهر نمک خیس شده و پس از اسیدپاشی فوراً شسته شود. برای جلوگیری از سفیدک نیتراتی باید از مصرف آجر، ملات و آب نیترات دار پرهیز شود. جلوگیری از نفوذ آب حاوی نیترات (به کمک عایق کف) روش مؤثری برای مقابله با سفیدک نیتراتی به شمار می آید. اجرای صحیح لوله تهویه شبکه فاضلاب به منظور جلوگیری از نشت گازهای نیترات دار، مانع بروز سفیدک نیتراتی خواهد شد.

[social_button button=”twitter” turl=”http://www.felex.ir” tcount =”horizontal”]

[social_button button=”facebook” furl=”http://www.felex.ir” flayout=”standard ” fwidth=”450″ faction=”like” fcolorsheme=”dark”]

کارخانه فلکس

آدرس: قم، شهرک صنعتی محـــــــمود آباد، میدان اول سمت راست، خیابان دماوند، انتهای خیابان، پلاک 206، کارخانه پودر بندکشی فلکس