مقابله با آلوئک و سفیدک در نمای آجری

???? ??? ???? ????? ?? ???????? ????? ????? ????? ??? ??? ???? ??? ?? ????????? ???? 2721 www.azarakhsh.ir


برای مقابله با آلوئک لازم است آجر قبلاً در آب زنجاب شود تا خوب آب بمکد و نقاط ضعف آن مشخص شود. برای جلوگیری از بروز سفیدک کربناتی لازم است از به کار بردن آب سخت آهک دار برای ساختن ملات خودداری به عمل آید و آجر کاملاً زنجاب شود تا آب ملات را نمکد.

سطح دیوار تازه ساز پیش از بارندگی آبپاشی شود. برای پیشگیری از سفیدک سولفاتی باید از مصرف آب سولفات دار خودداری شود، از آجرهای کاملاً پخته استفاده شود و آجرها نباید آب مکنده باشند. برای مقابله با سفیدک کلروری که در اثر کاربرد جوهر نمک رقیق در مقابله با سفیدک کربناتی ایجاد می شود، لازم است سطح دیوار قبل از پاشیدن جوهر نمک خیس شده و پس از اسیدپاشی فوراً شسته شود. برای جلوگیری از سفیدک نیتراتی باید از مصرف آجر، ملات و آب نیترات دار پرهیز شود. جلوگیری از نفوذ آب حاوی نیترات (به کمک عایق کف) روش مؤثری برای مقابله با سفیدک نیتراتی به شمار می آید. اجرای صحیح لوله تهویه شبکه فاضلاب به منظور جلوگیری از نشت گازهای نیترات دار، مانع بروز سفیدک نیتراتی خواهد شد.

[social_button button=”twitter” turl=”http://www.felex.ir” tcount =”horizontal”]

[social_button button=”facebook” furl=”http://www.felex.ir” flayout=”standard ” fwidth=”450″ faction=”like” fcolorsheme=”dark”]

اخبار و مقالاتتکنولوژی بندکشی

brickcolor brickfelexfelex-cofelexcomortarready colored mortarready-coloredready-colored mortar for brickآب سولفات دارآبملاتآجرآجر نسوز نماآجر نماآجرنماابزار بندکشیابزار بندکشی آجر نمااستحکامبند آجربند کشی آجربند کشی آجر نسوزبندکشی آجربهترین پودر بندکشیپودرپودر بندکشیپودر بندکشی آمادهپودر بندکشی با کیفیتپودر بندکشی ترکیهپودر بندکشی خارجیپودر بندکشی رنگیپودر بندکشی رنگی آمادهپودر بندکشی فلکسپودر خارجی بندکشیپودر خارجی ساختمانپودر لاکچریجوهر نمکدیتایلدیتایل بندکشیدیوار رنگیزنجابساختن ملاتسطح دیوارسفیدک سولفاتیسفیدک کربناتیسفیدک کلروریسفیدک نیتراتیضد ترکضد شورهفلکسفلکس ایرانکد رنگ ملاتکیفیتکیفیت پودر بندکشیمصالحمصالح خارجیمصالح ساختمانیمصرف آجرمقابله با آلوئک و سفیدکملاتملات آمادهملات آماده رنگیملات بندکشی فلکسملات رنگینما سازینمای آجرینمای آجری ساختمان سیمانوسایل بندکشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!