سرعت بندکشی

سرعت بندکشی به قسمتی از سطح نما که قرار است بندکشی شود، بستگی دارد، قبل از گرفتن ملات بندکشی در رج های اولیه باید عمل بندکشی در رج های نهایی خاتمه یافته و برای عمل آوردن آماده گردد. بخصوص در هوای گرم و زیر تابش مستقیم آفتاب مرطوب نگاه داشتن بندها الزامی است.

سرعت گرفتن بتن با تقلیل درجه حرارت محیط کاهش می یابد، لذا هنگام بندکشی در هوای سرد سرعت بندکشی باید چنان باشد که فرصت کافی بر ای گرفتن بتن قبل از شروع یخبندان وجود داشته باشد.

[social_button button=”twitter” turl=”http://www.felex.ir” tcount =”horizontal”]

[social_button button=”facebook” furl=”http://www.felex.ir” flayout=”standard ” fwidth=”450″ faction=”like” fcolorsheme=”dark”]

تکنولوژی بندکشی

brickcolor brickfelexfelex-cofelexcomortarready colored mortarready-coloredready-colored mortar for brickآجرآجر نسوز نماآجر نماآجرنماابزار بندکشیابزار بندکشی آجر نمااستحکامبند آجربند کشی آجربند کشی آجر نسوزبندکشی آجربندکشی در هوای سردبهترین پودر بندکشیپودرپودر بندکشیپودر بندکشی آمادهپودر بندکشی با کیفیتپودر بندکشی ترکیهپودر بندکشی خارجیپودر بندکشی رنگیپودر بندکشی رنگی آمادهپودر بندکشی فلکسپودر خارجی بندکشیپودر خارجی ساختمانپودر لاکچریدیتایلدیتایل بندکشیدیوار رنگیسرعت بندکشیسرعت گرفتن بتنسطح نمای بندکشیضد ترکضد شورهعمل بندکشی در رج های نهاییفلکسفلکس ایرانکد رنگ ملاتکیفیتکیفیت پودر بندکشیگرفتن ملات بندکشی در رج های اولیهمرطوب نگاه داشتن بندهامصالحمصالح خارجیمصالح ساختمانیملاتملات آمادهملات آماده رنگیملات بندکشی فلکسملات رنگینما سازینمای آجرینمای آجری ساختمان سیمانوسایل بندکشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!