آماده کردن زیرکار جهت بندکشی

تمامی درزها اعم از قائم و افقی باید معادل عمق بندکشی، ( ۱۵ میلیمتر برای نماهای آجری تا ۲۰ میلیمتر برای بناهای سنگی)، از ملات، خرده ریزهای مصالح بنایی، غبار و گرد و خاک، ملات هایی که به آسانی کنده می شوند و رنگ و روغن پاک شوند. برای ایجاد چسبندگی بیشتر باید جدار درزها با برس سیمی زبر، تمیز و سطح کار قبل از شروع بندکشی آبپاشی شود.

[social_button button=”twitter” turl=”http://www.felex.ir” tcount =”horizontal”]

[social_button button=”facebook” furl=”http://www.felex.ir” flayout=”standard ” fwidth=”450″ faction=”like” fcolorsheme=”dark”]

اخبار و مقالاتتکنولوژی بندکشی

brickcolor brickfelexfelex-cofelexcomortarready colored mortarready-coloredready-colored mortar for brickآجرآجر نسوز نماآجر نماآجرنماابزار بندکشیابزار بندکشی آجر نمااستحکامبرس سیمی زبربناهای سنگیبند آجربند کشی آجربند کشی آجر نسوزبندکشی آجربهترین پودر بندکشیپودرپودر بندکشیپودر بندکشی آمادهپودر بندکشی با کیفیتپودر بندکشی ترکیهپودر بندکشی خارجیپودر بندکشی رنگیپودر بندکشی رنگی آمادهپودر بندکشی فلکسپودر خارجی بندکشیپودر خارجی ساختمانپودر لاکچریتمیزجدار درزهاچسبندگی بیشتردرزهادیتایلدیتایل بندکشیدیوار رنگیزیر کارسطح کارضد ترکضد شورهعمق بندکشیفلکسفلکس ایرانقبل از شروع بندکشیکد رنگ ملاتکیفیتکیفیت پودر بندکشیمصالحمصالح بناییمصالح خارجیمصالح ساختمانیملاتملات آمادهملات آماده رنگیملات بندکشی فلکسملات رنگینما سازینماهای آجرینمای آجرینمای آجری ساختمان سیمانوسایل بندکشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!