صفحه اصلی درباره شرکت پودرهای بندکشی لاکچری پودرهای بندکشی عمومی نمونه کارها تماس با ما دریافت فرم

پودرهای بندکشی عمومی

  05-steak
  • رنگ محصول: قرمز
  • کد محصول: C-101
  • حالت فیزیکی: پودر
  • جرم مخصوص: 2300 کیلوگرم بر متر مکعب
  • میزان یونن کلر: صفر
  • سایز بسته: 25 کیلوگرم

   05-steak 
  • رنگ محصول: سبز
  • کد محصول: C-103
  • حالت فیزیکی: پودر
  • جرم مخصوص: 2100 کیلوگرم بر متر مکعب
  • میزان یونن کلر: صفر
  • سایز بسته: 25 کیلوگرم

   05-steak 
  • رنگ محصول: آبی
  • کد محصول: C-105
  • حالت فیزیکی: پودر
  • جرم مخصوص: 2100 کیلوگرم بر متر مکعب
  • میزان یونن کلر: صفر
  • سایز بسته: 25 کیلوگرم

   05-steak 
  • رنگ محصول: سفید
  • کد محصول: C-106
  • حالت فیزیکی: پودر
  • جرم مخصوص: 2100 کیلوگرم بر متر مکعب
  • میزان یونن کلر: صفر
  • سایز بسته: 25 کیلوگرم

   05-steak 
  • رنگ محصول: طوسی
  • کد محصول: C-107
  • حالت فیزیکی: پودر
  • جرم مخصوص: 2100 کیلوگرم بر متر مکعب
  • میزان یونن کلر: صفر
  • سایز بسته: 25 کیلوگرم

   05-steak 
  • رنگ محصول: مشکی
  • کد محصول: C-108
  • حالت فیزیکی: پودر
  • جرم مخصوص: 2300 کیلوگرم بر متر مکعب
  • میزان یونن کلر: صفر
  • سایز بسته: 25 کیلوگرم

   05-steak 
  • رنگ محصول: کرم
  • کد محصول: C-109
  • حالت فیزیکی: پودر
  • جرم مخصوص: 2100 کیلوگرم بر متر مکعب
  • میزان یونن کلر: صفر
  • سایز بسته: 25 کیلوگرم

   05-steak 
  • رنگ محصول: قهوه ای
  • کد محصول: C-110
  • حالت فیزیکی: پودر
  • جرم مخصوص: 2300 کیلوگرم بر متر مکعب
  • میزان یونن کلر: صفر
  • سایز بسته: 25 کیلوگرم

   05-steak 
  • رنگ محصول: خاکی
  • کد محصول: C-111
  • حالت فیزیکی: پودر
  • جرم مخصوص: 2100 کیلوگرم بر متر مکعب
  • میزان یونن کلر: صفر
  • سایز بسته: 25 کیلوگرم